IP Listener Found [DUTCH] Divina commedia-Hel by Dante Alighieri

All languages: post your test recording here. Help check audio files, provide editing services, and advertise for proof-listeners.
Locked
MaryAnnSpiegel
LibriVox Admin Team
Posts: 15924
Joined: February 23rd, 2009, 4:37 pm
Location: Chicago, IL

Post by MaryAnnSpiegel » July 25th, 2020, 8:36 am

[DUTCH] Divina commedia-Hel by Dante Alighieri
Het doel van deze vertaling is den Nederlandschen lezer in kennis te stellen met den volledigen inhoud van Dante’s Gedicht. De vertaling is zooveel mogelijk woordelijk, kan dus ook als handleiding dienen bij het lezen en bestudeeren van den oorspronkelijken, Italiaanschen tekst.

De vertaling is in Proza.

Waarom? Omdat de woorden, waarin het Gedicht vervat is, den dichter werden ingegeven in het scheppingsoogenblik door de volheid zijner fantasieën, gevoelens en gedachten zelve. Ook in het practisch-onmogelijke, maar theoretisch stelbare geval dat de vertaler evenzeer vervuld ware als de dichter van hetgeen uitgedrukt moet worden, zoude het onmogelijk zijn, dat de tweede, de Nederlandsche dichter kwam tot een uitdrukkingsvorm, die ook maar eenigszins gelijkliep met den vorm door den eersten, den Italiaanschen dichter gevonden. Dante zelf zegt op [VIII]dit stuk: „En daarom wete een ieder, dat geen enkele zaak, door den band der muziek harmonisch uitgedrukt, uit hare eigene taal in eene andere kan worden overgebracht, zonder dat men al hare zoetheid en harmonie verbreke. ( H.J. Boeken)
This project is looking for prooflisteners. A DPL (Dedicated Proof Listener) would be preferred, but until one is found, we need prooflistening for completed sections.

Project thread:viewtopic.php?f=12&t=81464
Please post in the project thread if you can help with proof-listening.

Text: https://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=dant001divi01

Level of PL: Standard
  • Does the intro match the one specified in the first post of the project thread (below the Magic Window)?
  • Are there any long silences or pauses that ought to be edited out? If so, note the time.
  • Are there any stumbles or repeats that ought to be edited out? If so, note the words and the time.
  • Is there excessive background noise, a constant hiss or buzz that detracts from the reading?
  • Did you need to turn your volume up unusually high to listen to the recording? (Or did you find the recording too loud?)
  • Does the ending match the one specified in the first post of the project thread?
  • Are there 5 seconds of silence at the end of the file?
New to prooflistening? Please read this FAQ.

Magic Window:BC Admin

Locked