[SVENSKA] Den Franska Revolutionen (1887) av Boëthius, Simon Johannes [Historia]

Suggest and discuss books to read (all languages welcome!)
Post Reply
LectorRecitator
Posts: 73
Joined: October 6th, 2018, 1:34 pm

Post by LectorRecitator » July 4th, 2019, 4:01 am

Detaljer

∙ Titel: Den Franska Revolutionen, Dess Orsaker Och Inre Historia (1789–1799)
∙ Författare: Boëthius, Simon Johannes (1850–1924)
∙ Förlag: Fahlcrantz
∙ Datum: © 1887

Beskrivning

"Söker man efter en förklaring till det stora intresse, som den franska revolutionen förmått uppväcka både hos samtid och efterverld, så framställa sig förnämligast tvänne omständigheter: dels torde näppeligen någon annan epok af mänsklighetens historia inom en så sammanträngd tidsram
hafva att uppvisa en sådan rikedom på dramatiskt spännande händelser och intresseväckande karaktärer, dels erbjuder sig här det yppersta tillfälle till politiska och sociala lärdomar, ty så godt som alla de samhällsproblem, som i det moderna Europa stå på dagordningen, blefvo då ej blott föremål för debatt, utan äfven för praktiska experiment. Den senare omständigheten har emellertid haft till följd, att frestelsen med afseende på den franska revolutionen blifvit ännu större än vanligt att låta dagens lidelser inverka på den historiska uppfattningen, och detta har visat sig ej blott i den rika memoarliteratur, hvartill revolutionen gifvit upphof, utan jämväl i den literatur därom, som kan kallas verklig historia."
(Av Förord)

Länkar

https://archive.org/details/denfranskarevolu00bo/page/n5

Också

Johann Sebastian Bach (1922) av Norlén, Karl Gunnar: viewtopic.php?f=1&t=73431
«ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ»/"the unexamined life is not worth living"

(Plato, Apology: 38a. Translated by H. N. Fowler)

Ariphron
Posts: 138
Joined: January 16th, 2019, 10:10 pm

Post by Ariphron » July 28th, 2019, 5:50 am

I'd be in to PL.

Post Reply