Why this forum?

Deutsch, Español, Français, Nederlands, Polski, Português, 日本語 ...
RecordingPerson
Posts: 229
Joined: May 18th, 2017, 5:53 am

Post by RecordingPerson » May 19th, 2017, 10:45 pm

日本語 英語以外の会話コーナーへようこそ

ここでは、リブリヴォックス関係の問題の手伝いをもらったり、技術と共作権についてのアドバイスをもらったりできるところです。この英語以外の言語のフォーラムがあるのに、質問はあんまり読まれないと心配すると、ここではポストしなくてもいいです。質問と提案は、一般の英語フォールムでポストしてもいいです、ポスト主の英語が完璧じゃなくても。英語のフォーラムでは、より早く、より詳しい返事をもらうかもしれません。しかし、母国語で話すのは楽なので、このフォーラムを作りました。どうぞご自由にポストください。

AvaGonzales
Posts: 61
Joined: December 12th, 2017, 12:44 am

Post by AvaGonzales » January 11th, 2018, 9:01 am

Pitching in a Tagalog translation:

Tagalog - Dito ay makakakuha kayo ng tulong para sa inyong mga problema na may kaugnayan sa LibriVox at payo/gabay tungkol sa teknolohiya o Karapatang-sipi. Kahit mayroon na tayong forum na hindi Ingles, hindi naman kailangan na mag-post pa dito kung sa tingin mo ay hindi nakikita ang iyong mga post. Ang iyong mga katanungan o suhestiyon ay maaari pa ring ilagay sa Ingles na forum, kahit na medyo hindi ganoon ka-ayos ang iyong Ingles. Maaaring mas mabilis kang makakuha ng sagot na may mas malawak na detalye sa Ingles na forum kaysa dito. Gayunpaman, mas madali at mas mabilis pag-usapan ang mga bagay-bagay sa iyong sariling wika, kaya mayroon tayong ganitong forum.

Ang pangkalahatang talakayan na walang kaugnayan sa LibriVox ay mananatili sa Off-Topic forum.
Thanks,

Ava Gonzales


I live in a Life+50 country, lmk if you need my help in any way :)

Post Reply